สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ] 
      

  

 ชื่อ-สกุล :นางนันทนา ศรีชุมพวง

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล :นายกิติศักดิ์แจ่มจันทร์ 

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล :นายอนุวัตร กินกิฬา

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล :นายสมชาย ปักเขทานัง

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล :น.ส.จันทนา ตุงคะศิริ

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล :น.ส.ขวัญฤดี มากมูล

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล :น.ส.พรทิพย์ เทศทาบ

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

      ชื่อ-สกุล :น.ส.กานต์รวี ศรีทอง

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล ดวงกมล กมลชัยชนะถาวร

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล :น.ส.ณัฐธิดา พึ่งครุฑ

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล :นางกรวิภา ศรีสุข

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล :น.ส.นราวดี หาญรักษ์

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล:นายเฉลิมพล ใบปกทอง

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล :น.ส.ณัฐวรรธน์ เนียมสอน 

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล:นายนิพนธ์ ศรีสุข

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล:น.ส.ปุณยา อินทรักษ์

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล:น.ส.สิริประภา ดิษฐ์เสถียร

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล:น.ส.อิสกันดา ดือเร๊ะ

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.ธิดารัตน์ กีเรียง

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.ธัชวิภา สุขเกษม

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: กมลมนีกาญจน์ อ่อนน่อม

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.กฤษณา สุขเลิศ

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.วรพรรณ วงษ์คำหล้า

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.วันวิสาห์ ตันเตจะ

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.พวงร้อย บุญโฉม

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.ชญานุช แตงเล็ก

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.วนิดา ภักดิ์ศรี

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล:อัจฉรา มงคลประภัสร

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: บุญฑริกา อินทร์กระทึก

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.พิชญา สุรรัตน์

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.ภัสชญา แสงบุญ

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ชื่อ-สกุล: น.ส.กฤษณา อินตา

 ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร ( Special Education Center of Phichit )
27/144 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ. พิจิตร 66000
โทร. 056-990413 โทรสาร. 056-990412   Email : ma_am01@hotmail.com